Chia-Nan Fang
Name Chia-Nan Fang
Email chianan@ncu.edu.tw
Office Tel No. 03-4227151#65682
類別 Staff
職稱 Administrative Assistant
負責業務 Agent: Shu-Fan Chiang, Yu-Hsien Yang